De Groene agenda van december 2021

01. Auto’s en bladeren op het fietspad

Elke fietser weet dat het niet altijd even veilig is op de Keerbergse fietspaden. Ze liggen er vaak - en zeker in de donkere wintermaanden - spekglad bij door opgehoopte natte bladeren (ja we houden van bomen, maar fietspaden lusten geen humus). Nog veel ergerlijker en gevaarlijker, zijn de geparkeerde auto's, bestelwagens tot en met vrachtwagens die het zicht en het doorrijden belemmeren. Voor de vierde keer binnen haar mandaat brengt ons raadslid Doreen Iwens (april 2019, september 2020, januari 2021, december 2021) dit probleem op de gemeenteraad.
Doreen haar vraag is simpel: handhaaf het verkeersreglement dat voertuigen verbiedt om op een fietspad halt te houden en te parkeren. Het is razend gevaarlijk als je van het fietspad af moet en tussen de auto’s moet gaan fietsen. Beste bestuur, laat de bezemwagen maar op tijd passeren. De weg moet sneeuwvrij zijn, maar fietspaden zeker!

02. Sport, ontspanning en cultuur voor iedereen

Om te ervaren wat arm zijn is, nam een twintigtal Keerbergenaars deel aan de Actieweek tegen Armoede, een organisatie van de Welzijnsschakel Komaraf (29 november tot 4 december 2021). Raadslid Kestens was een van die twintig en kon zelf ondervinden wat het is om met 60 euro een week lang alles te betalen. Zelfs je kapotte gsm-lader. Het was een confronterende ervaring. Een gebrek aan geld is immers niet het enige probleem: geen netwerk hebben waarop je kan terugvallen en schaamte, wegen zeker even zwaar door. Omdat iedereen in de gemeente probleemloos zou moeten kunnen deelnemen aan socioculturele activiteiten, vraagt Groen om zoals bijvoorbeeld in Heist-op-den-Berg, een VTK, een vrijetijdskaart, in te voeren.
Schepen van cultuur Marc Van Grunderbeek en schepen van sociale zaken Liliane Goyvaerts voelen zich aangesproken. “Nu al geeft Keerbergen voor inschrijvingen aan jeugdactiviteiten een korting van 50 % op basis van het belastbaar inkomen. Voor GC Den Bussel en voor andere activiteiten in de gemeente (bijv. schaatspiste) koopt de sociale dienst regelmatig tickets en verdeelt die onder de kansengroepen.” Voorzitter Ann Schevenels belooft dat het college van burgemeester en schepenen “de principiële invoering van een systeem van vrijetijdsaanbod voor kansengroepen concreet verder zal uitwerken”. De Gemeenteraad keurt dit unaniem goed.

Wordt zeker vervolgd.

03. 50 of 30 km. per uur

De dorpskern wordt eindelijk vernieuwd en de plannen hiervoor liggen op tafel. Daarom vraagt Groen raadslid Kestens dat Keerbergen toetreedt tot de zogeheten Coalitie 30 en de zone 30 uitbreidt tot alle straten binnen de bebouwde kom. Ook dus die straten waar een limiet van 50 km per uur geldt: bijvoorbeeld de Oudstrijderslaan in onze dorpskern. Deze tweerichtingsstraat wordt volgens de nieuwe plannen immers de drukste verkeersader van het dorp. Naast de traditionele verbindingen met de Oude Pastorijweg, het gemeenteplein, een gemeentelijke parking, het containerpark, het woonzorgcentrum, het kerkhof, Rozemarijn vzw, … komt er op de Oudstrijderslaan een nieuwe uitgebreide standplaats voor de bussen van De Lijn. En daarbovenop nog een hoppinpunt voor deelfietsen en deelauto’s.
Schepen Eggers verwerpt het Groene voorstel, omdat “de Oudstrijderslaan een hoofd-baan rond het centrum blijft en een verbinding vormt tussen twee belangrijke verkeers-aders van de Mechelsebaan en de Tremelobaan”. Deze straat blijft dus zone 50!

De Groene agenda van oktober 2021

01. Keerbergen meer dan groen, vergeet het maar!

De voorbije jaren (2014 - 2020) gaf de gemeente aan inwoners omgevingsvergunningen waardoor niet minder dan 21 hectare bomen gekapt werden. Daarmee steekt Keerbergen met kop en schouders uit boven alle gemeenten in Vlaams-Brabant. Het bestuur weigert ook bijna geen enkele (bouw)vergunning (7 in de voorbije 8 jaar)!

Hoe komt dat toch dat er hier zo veel gekapt wordt? vroeg Groen raadslid Kestens op de gemeenteraad van 25 oktober 2021. “Er worden zoveel bomen gekapt omdat heel veel grote bouwgronden in onze woonparken bebost zijn,” was het laconieke antwoord van de bevoegde schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Van Grunderbeeck (CD&V). Dat klinkt logisch, maar op een bebost terrein - en zeker op de grote kavels buiten de dorpskom - kunnen toch nog veel bomen blijven staan, als je daar een huis op bouwt. Maar zo gaat het helaas vaak niet.

En dan is er nog dit. Projectontwikkelaars kopen steeds vaker meerdere percelen tegelijk aan en kappen ze leeg. Hiervoor krijgen ze (tegen betaling) een machtiging van de Vlaamse Overheidsdienst Natuur en Bos (Minister Zuhal Demir -N-VA). Als dan zo’n projectontwikkelaar een verkavelingsvergunning vraagt (en krijgt!), presenteert hij/zij de toekomstige eigenaars een kaal stuk bouwgrond. Hoeveel hectare bos er op die manier verloren gaan, weten we voorlopig nog niet. De schepen beschikt nog niet over alle recente gegevens, maar belooft ze binnen de 30 dagen alsnog aan Groen te bezorgen. Wordt vervolgd. 

02. Generatie Rookvrij

Kinderen en jongeren weten maar al te best dat roken (én vapen) slecht is voor de gezondheid. Toch beginnen in ons land elke week honderden kinderen te roken. Hoezo? Zien roken, doet roken: dat weten we uit allerlei onderzoeken. Zolang volwassenen in ons land blijven roken (toch nog 1 op 5) zullen sommige jongeren dat ongezonde gedrag kopiëren. Binnen mag er al een tijd niet meer gerookt worden, buiten helaas vaak nog wel. Jammer, want kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarom is het dringend nodig rookvrije zones te creëren rondom speelpleintjes, sportterreinen, in de omgeving van een school. Groen Keerbergen vraagt de Gemeenteraad daarom op die plaatsen concrete actie te ondernemen tegen roken door het charter GENERATIE ROOKVRIJ te ondertekenen en in de praktijk te brengen. Meer info vind je op: www.generatierookvrij.be

De Gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed. Alweer een pluim op de Groene hoed.

EXTRA: De meerderheid agendeerde zelf de aansluiting bij de Statiegeld-alliantie, een punt dat Groen Keerbergen op de GR van september 2021 (zie verslag GR februari) op de agenda had geplaatst, en bevestigde de intentie om aan te sluiten. Als het bestuur woord houdt, heeft Groen Keerbergen alweer bijgedragen tot een schoner leefmilieu. 

De Groene agenda van september 2021

01. Uitstoot: meten is weten

De gemeente heeft zich in 2021 (verplicht) ingeschreven in een klimaatpact en een nieuw burgemeestersconvenant afgesloten met o.a. de belofte tegen 2030 in de gemeente een besparing van 40 % op de CO2 uitstoot te realiseren. We kunnen niet anders dan rekenen op de inzet van het huidige en het toekomstige bestuur.

Groen Keerbergen wil om te beginnen dringend weten dringend of en hoe onze gemeente de vooropgestelde 20 % uitstoot vermindering gehaald in 2020. Het resultaat is bedroevend. We realiseerden allen samen maar 6 % reductie, wist Schepen van Milieu Claire Segers (Open VLD)

Maar als we de resultaten van het vorige burgemeestersconvenant (2013 - 2020) bekijken, waarin werd beloofd 20 % uitstoot te besparen, zal het bestuur met ons samen nog een forse inspanning moeten leveren.

Groen Keerbergen zal de vinger aan de klimaatpols blijven houden. In ons aller belang.

02. Vlaanderen wordt steeds vuiler

Vlaanderen wordt almaar vuiler. Uit het OVAM rapport Zwerfvuil en sluikstort 2019 blijkt dat zwerfvuil voor 40 % bestaat uit plastic flessen en blikjes. Enkel met statiegeld kan het aantal flessen en blikjes in het zwerfvuil gereduceerd worden met 70% tot 90%.

Tachtig procent Vlamingen vraagt al langer dat het probleem wordt aangepakt. Ook bedrijven en verenigingen zijn het zwerfvuil beu en vragen dat lokale overheden zich aansluiten bij de Statiegeld-alliantie. Samen roepen ze regeringen op om structurele en eerlijke oplossingen door statiegeld in te voeren op alle plastic drankflessen en drankblikjes.

Al 65 % van de Vlaamse gemeenten sloten zich al aan bij de Statiegeld-alliantie. Keerbergen hoort daar nog niet bij. Onze buurgemeenten Haacht, Tremelo, Bonheiden en Putte wel.
Hopen dat het bestuur ingaat op onze dringende oproep.

03. Onumenten als troostplek

Nu de Corona-epidemie over zijn hoogtepunt heen is, is het tijd om even stil te staan bij de vele families die iemand aan de ziekte verloren hebben. Vaak hebben die in alle stilte of eenzaamheid, zonder familie en vrienden afscheid van het leven moeten nemen. Dat vraagt om een aparte herdenkingsplek, een troostplek als Onumenten. En liefst NIET op ons kerkhof, hoe mooi dat de laatste tijd ook geworden is, maar ergens op een natuurlijke plek. ”Onumenten zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. Ze nodigen uit tot evenementen, rituelen, die stil of luid, klein of groots, samen of alleen kunnen worden beleefd.” Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) voorziet zelfs subsidies voor dit Onumenten-project .

Meer info op https://www.onumenten.org/

De Groene agenda van juni 2021

01. Kwik, kwik en nog eens kwik

De recente PFOS affaire aan de Oosterweelwerken en de verwarrende communicatie hierover, maakt ook onze burgers bezorgd over toxische gronden in ons dorp. Al jaren duiken hier almaar weer berichten over ernstige historische kwikvervuiling. Iedereen herinnert zich de problemen rond de verkaveling De Zandjan in de Bakestraat en recenter nog bij de aanleg van het hockeyveld aan de Sporthal.

Daarom dringt Groen raadslid Kestens er op aan dat het bestuur samen met OVAM of andere experts een info-avond organiseert rond de volgende vragen:

1. Wat is precies een historische kwikvervuiling en hoe zijn we eraan geraakt?
2. Is die kwikvervuiling gevaarlijk voor onze gezondheid, m.a.w. wat zijn de (recent aangepaste?) normen die niet overschreden mogen worden en werden die soms al overschreden?
3. Hoe zijn die sites - al naargelang van de graad van contaminatie - gesaneerd ?
4. Waar werd er in ons dorp al kwikvervuiling geconstateerd? Waar was de vervuiling het hoogst?
5. Komt dat kwik ook in ons grondwater terecht?
6. Waar zal er vermoedelijk nog kwik in de bodem opduiken?

Het antwoord van schepen Van Grunderbeeck is uitvoerig, maar neemt de twijfel niet weg. Ook hij geeft toe dat een grondige toelichting van OVAM dringend noodzakelijk blijft.
 

02. Staying alive…

Groen zorgt bij monde van Doreen Iwens voor alweer een constructieve en mooie afsluiter van het politieke seizoen met het Toegevoegd Punt over de AED toestellen in de gemeente.
De onverwachte hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen op de tweede match van het EK liep gelukkig goed af door de snelle en professionele reanimatie van het medisch team ter plaatse. Groen vindt dit het geschikte moment om, zoals hartspecialisten vragen, het belang van snelle en juiste hulpverlening opnieuw onder de aandacht brengen bij de bredere bevolking. Groen vraagt dat het bestuur onze inwoners informeert en verenigingen en scholen vanaf het eerste middelbaar motiveert om een reanimatiecursus met AED gebruik te organiseren.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/13/na-hartstilstand-van-christian-eriksen-wat-moet-je-doen-als-er/
https://kce.fgov.be/nl/defibrillatoren-voor-het-grote-publiek-waar-zijn-ze-en-wie-durft-ze-te-gebruiken
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerstehulpmateriaal/onze-apps/app-eerste-hulp/
 

De Groene agenda van mei 2021

01. Natuur in je buurt: subsidies zat

“De gemeente koopt een voormalig gemeentelijk stort aan de Broekelei om te bebossen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) gaat nog eerst saneren. Vlaanderen heeft immers de ambitie tegen 2024 4.000 hectare bos aan te leggen.” Waarnemend burgemeester pakte in Het Nieuwsblad trots uit met dit plan: Keerbergen draagt haar steentje bij tot de Vlaamse plannen. Met 25 are? Met de oppervlakte van een grote tuin? Dat is toch te gek voor woorden. Dat is een druppel op een letterlijk heter wordende klimaatplaat.

Groen (raadslid Kestens) stelde in januari van dit jaar nochtans al voor een aantal hectare landbouwgrond met paardenstallen in de Raambeekvallei aan te kopen en die te bebossen. Groen legde toen al uit dat de Vlaamse overheid de aankoop en bebossing van extra gronden voor 75 % subsidieert via het Agentschap Natuur en Bos.

Wie tot 31 juli een degelijk dossier indient, kan nog op extra subsidies rekenen via https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

02. Paarden Natuurlijk!

Als Keerbergen dan toch moet ‘verpaarden’ kan het bestuur de nieuwe eigenaars van deze en andere landbouwgronden misschien wijzen op de provinciale subsidies van het project Paarden Natuurlijk!.

Heel wat Vlaams-Brabantse gemeenten maakten al gebruik van die gulle ondersteuning om paarden op een natuurlijke en duurzame manier in het landschap te integreren en van paardenhouders ware landschapsbouwers te maken. Zo werden 36 hectaren paardenweiden in onze provincie omzoomd met inheemse hagen. In de weiden zorgen bomen en poelen voor de nodige natuurlijke verkoeling.

Meer info: https://pers.vlaamsbrabant.be/paarden-natuurlijk-344406

03. Digitaal communiceren met je burgers (of niet) 

Overheidsdiensten kunnen veel sneller en vlotter berichten en documenten met burgers uitwisselen via de e-Box. Raadslid Kestens vroeg zich af hoe het kwam dat Keerbergen, in tegenstelling tot Haacht, Bonheiden, Tremelo, nog altijd geen gebruik maakt van dit handig digitaal communicatiemiddel. Waarnemend burgemeester Erik Moons antwoordde dat Keerbergen nog moest beslissen van welke digitale tool ze gebruik zou maken. Zullen we wachten tot sint-juttemis?

04. Fontein met kruin en bladeren?

Op de plaats van de huidige bushalte komt er bij de vernieuwing van de dorpskern dan toch een fontein van 120.000 euro.
In deze tijden van historisch lage grondwaterstanden en toenemende verharding is zo’n fontein wel het laatste wat we nodig hebben. Op de plaats waar die fontein komt, is er geen bodeminfiltratie, verdampt veel water, is er tijdens hete zomers geen schaduw en weinig verkoeling.
Raadslid Iwens merkt op dat we met dit budget het hele plein kunnen vergroenen met hoogstambomen, struiken en bloemperken, rondom een gezellig water doorlaatbaar pleintje met banken in gerecycleerd materiaal (van de verkiezingspanelen, zoals beloofd na de verkiezingen in 2018). Centraal kan eventueel een kunstwerk staan van een Keerbergenaar of een klein podium voor mini-concertjes of een speakerscorner voor zomerse dagen.
Bomen geven schaduw en verkoeling, zijn een natuurlijke airco, nemen CO2 op, maken het straatbeeld mooier en brengen ons weer een klein stapje dichter bij de realisering van het ondertekende Bomencharter.

De Groene agenda van april 2021

01. Herinrichting dorpskern

Mogen we in onze dorpsstraat parkeren of niet en zo ja, hoe lang dan, en zullen we hiervoor moeten betalen? Op de extra Gemeenteraad van 9 april kregen we van de bevoegde schepen Jens Eggers hierop geen antwoord. We herhaalden onze vraag dan maar op de gewone GR van 26 april.
Groen Raadslid Kestens las in het verkeerscirculatieplan dat de gemeente bestelde bij mobiliteitsbureau Suunta: "een van de uitgangspunten is dat de publieke ruimte van het kernwinkelgebied aan de Haachtsebaan te waardevol is om parkeren hier toe te laten, terwijl in de directe omgeving een ruim parkeeraanbod is."
De experts van Suunta adviseren dus: een dorpsstraat zonder parkeerplaatsen. In zijn antwoord liet Schepen Jens Eggers er echter geen twijfel over bestaan: hier zijn we het niet mee eens. De winkelstraat (Haachtsebaan van Stationstraat tot Putsebaan) wordt een blauwe parkeerzone met sensoren die je parkeertijd registreren. Parkeer je langer dan afgesproken, dan krijg je de rekening thuis gepresenteerd. Aan het Voorontwerp herinrichting Keerbergen centrum van 2016 verandert er dus vrijwel niks. Het bestuur legt andermaal het duurbetaalde advies van specialisten naast zich neer.

02. Doe niets voor de natuur of…hoe lekker lui loont

Groen Raadslid Kestens roept het bestuur op deel te nemen aan de Maaimeiniet-actie, en de burgers te sensibiliseren om in de maand mei ‘plezant te maaien’: je maait een stuk kort, een ander minder kort, een derde helemaal niet en je geeft een boost aan de biodiversiteit in je tuin. In het bloementelweekend van 29 en 30 mei tel je de bloemen in één willekeurige vierkante meter van je lange gras. Zo weet je hoeveel nectar je lange gras heeft geproduceerd voor de bijen, vlinders en andere bestuivers. www.maaimeiniet.be. Het bestuur volgt ons hierin en nodigt iedereen uit aan deze actie deel te nemen.

In het verlengde hiervan vraagt Kestens om ook in Keerbergen te starten met een Tuinrangersteam. Wanneer onze gemeente zich hiervoor inschrijft, leidt het Agentschap Natuur en Bos Via Inverde vrijwilligers op die andere Keerbergenaars kunnen adviseren hoe ze hun tuin ecologischer kunnen maken. (www.tuinrangers.be) We leven op hoop want de waarnemende burgemeester heeft beloofd dat de idee van de Tuinrangers op de agenda van de eerstvolgende klimaatraad komt. . 

03. Laat de vogels broeden 

Groen Raadslid Iwens vestigt er de aandacht op dat er in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) in Keerbergen nog altijd bomen gekapt worden, hoewel dit in Vlaanderen verboden is. Dit kapverbod geldt ook voor dode bomen. De meeste burgers zijn van dit verbod kennelijk niet goed op de hoogte, omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn. De meeste burgers zijn niet te kwader trouw, daarvan is Groen overtuigd: “Zet dus al deze info op de gemeentelijke infokanalen. Neem dit kapverbod in het broedseizoen op in de kaptoelating en de omgevingsvergunning van de gemeente en zeg er ook bij dat je een nieuwe boom moeten aanplanten in het eerstvolgende plantseizoen. Zo houden we het bomenbestand in ons dorp op peil.”
Ook hierin worden we gehoord. Het bestuur zal eerst en vooral zelf geen bomen meer kappen in het broedseizoen en er komt een sensibiliseringscampagne.

De extra gemeenteraad van 9 april 2021

Wat gebeurt er met de dorpskern?

Op deze vraag wilden we als oppositie in deze extra GR een duidelijk en definitief antwoord van het bestuur. Schepen Jens Eggers gaf dan wel een overzicht van de stappen die de laatste jaren gezet zijn op het hobbelige dorpskern-parcours, maar de precieze, nieuwe plannen kregen we nog altijd niet te zien. Als die er al zijn.

Wat vaststaat: op vraag van de Lijn en de Vervoersregio Leuven komt er achter de kerk in de Oudstrijderslaan een bussite met Hoppinpunt. Kostprijs: 500.000 euro.
Om die uitgave te compenseren haalt het bestuur de heraanleg van de rotonde aan de Tremelobaan, Lindelaan en Oudstrijderslaan uit de plannen. Raadslid Kestens merkt daarbij op: “De onduidelijke signalisatie op dit kruispunt is voor fietsers en voetgangers nu al een nachtmerrie, het toenemende belang van de verkeersas Tremelobaan - Oudstrijderslaan zal deze chaotische rotonde levensgevaarlijk maken voor de trage weggebruiker.“ Niet koning fiets en de jeugd, maar de auto krijgt alle voorrang. Daarmee breekt de meerderheid en in de eerste plaats de CD&V andermaal haar verkiezingsbelofte.

De werken voor de bussite in de Oudstrijderslaan zouden in september van dit jaar beginnen en die aan de Haachtsebaan in het dorp voorjaar 2022. Maar of die planning aangehouden wordt, is lang niet zeker. Eerst moet alle geld en energie nog naar het WK dorp...  

De Groene agenda van maart 2021

01. Veilig in huis

Op voorstel van Groen Keerbergen stemt de voltallige Gemeenteraad (22 maart) er unaniem mee in om op termijn de zogeheten Gele Doos ook in Keerbergen in te voeren. In zo’n Gele Doos - je bewaart ze in de koelkast - zitten belangrijke persoonlijke / medische gegevens. Zo weten hulpdiensten in geval van nood meteen wat ze al dan niet kunnen of mogen. Een sticker aan de binnenkant van de voordeur vertelt de hulpdiensten dat ze in de koelkast alle noodzakelijke info kunnen vinden.
Schepen van Welzijn Liliane Goyvaerts plaatste de Gele Doos al op de agenda van de volgende Raad van Bestuur van de Eerstelijnszone Leuven Noord. De hele regio zal er dus kennis mee maken. Of hoe we ons door een simpele (brood)doos veiliger zullen voelen ‘in ons kot’.

02. Zuinig met grondwater

Hoe zit het met de grondwaterputten in onze gemeente? Hoeveel zijn er de afgelopen vijf jaar aangevraagd? Is er controle vanuit de gemeente op illegale putten?
De Pano-reportage van 10 maart l.l. over het non-beleid ivm grondwaterputten in Vlaanderen deed de wenkbrauwen voor de zoveelste keer fronsen. In Keerbergen zitten we gelukkig niet op een klei-of leembodem, waardoor onze huizen kunnen barsten. Wel hebben we te kampen met meer en meer dode bomen door een almaar drogere bodem. Het is dus aangewezen om het water zoveel als mogelijk gewoon in de grond te laten dringen en het er ook te houden. Dat kan met een degelijk waterbeleid: meer ontharding en infiltratie en opvangen van hemelwater.
De gigantische paraplu (grapje bedoeld) van schepen Van Grunderbeeck ging andermaal open: we hebben geen cijfers en bovendien putboringen zijn niet de verantwoordelijkheid van de gemeente maar die van de VMM, van Vlaanderen dus. Misschien niet de formele, maar wel de morele verantwoordelijkheid, vindt Groen. Laat als bestuur niet alles op zijn beloop, maar kom in actie, informeer en motiveer de burger over de urgentie van het probleem. Het is in ons aller belang.
Gelukkig haalde Groen Keerbergen samen met de Milieu Advies Raad wel een slag in huis: de reglementering rond bronbemaling wordt fors verstrengd en zal beter gehandhaafd worden.

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a5/

De Groene agenda van februari 2021

01. Natuurlijk dorpscentrum? Natuurlijk!

De eerste lentezon herinnert ons aan de komende zomerhitte en aan de nood die er is aan meer verkoeling in onze ‘stenen’ dorpskern. Een degelijke oplossing, zo kaartte Groen Raadslid Doreen Iwens aan, is de aanleg van straatgeveltuintjes op het gemeenteplein en de aanpalende straten van het centrum. Ook voor de huisjes aan het Voorbroek. Geveltuintjes garanderen een natuurlijke verkoeling in de zomer. In de winter zorgen de bladhoudende klimplanten dan weer voor minder warmteverlies; dat betekent een besparing op verwarming én verkoeling. Ze trekken ook vlinders en bijen aan, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en door de plaatselijke ontharding is er waterinfiltratie in de bodem mogelijk. Het dorpscentrum geurt en kleurt op, een extra troef
 

Met maar weinig inspanning kan het gemeentebestuur de aanleg van dat soort tuintjes op veel manieren ondersteunen. Nee, dat is niet alleen interessant voor steden, onze buurgemeente Bonheiden Rijmenam bewijst het.

Hier vind je heerlijk geurende raad uit MOL:
https://www.gemeentemol.be/file_uploads/344147.pdf
https://www.gemeentemol.be/file_uploads/352146.pdf

En voor nog meer voorbeelden: https://www.zottegem.be/natuur-en-milieu/parken-en-groen/geveltuintjes.aspx en https://www.bree.be/index.php/straatgeveltuin
en https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/gent-t-groen/geveltuinen-en-groenslingers/meld-de-aanleg-van-je-geveltuinen 

02. Veilige schoolomgeving? Zwijg erover!

Als er één probleem is dat ouders van de scholen aan de Kempenlaan frustreert is het wel de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Maar wat hen werkelijk boos maakt is de oorverdovende stilte van het bestuur op hun vragen naar een oplossing.

Een reconstructie:
Januari 2019: de ouderraad van Sint-Michiel dringt er in een mail aan de bevoegde schepen op aan ‘de verkeersonveiligheid bij aanvang en eind van een schooldag dringend aan te pakken’. Een verkeersenquête onder de ouders, steekt daarbij.


Maart van 2019: een tweede mail en nu reageert de schepen: ‘Het is een complex probleem … de meeste ouders willen nog altijd ‘met de auto zo dicht mogelijk tot aan de schoolpoort rijden … om hun kinderen af te zetten … . Er is geen draagvlak …. ‘ Schepen Eggers belooft wel met de schooldirecties en ouderverenigingen een oplossing te zoeken. Er gaat eindelijk werk van gemaakt worden, hopen de ouders. Alweer volgt hierna een oorverdovende stilte.

Oktober 2020: ( bijna twee jaar na de eerste mail) voor de zoveelste keer klinkt een noodkreet vanuit de ouderraad. Geen antwoord.

December 2020: raadslid Kestens brengt het probleem op de GR en raadt aan gebruik te maken van de bekende leuke Octopusbareel om bij het begin en bij het einde van de schooldag de straat even af te sluiten. Wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Februari 2021 (meer dan twee jaar later): Groen brengt de bezorgdheid van de ouders nog een keer op de GR. De schepen verschuilt zich achter de gekende argumenten en hij ‘wacht op het resultaat van een verkeersstudie voor de heraanleg van het centrum, die ook dient om de verschillende verkeersstromen in de schoolomgeving beter in kaart te brengen. De verschillende plannen hangen aan elkaar en moeten leiden naar een globale oplossing zodat aan de bekommernis van de ouders tegemoet kan gekomen worden.’ Lees: op korte termijn moeten de ouders geen beweging in het dossier verwachten.  

De Groene agenda van januari 2021.

01. De pot rode verf en de fietser

Raadslid Iwens vroeg twee jaar geleden (april 2019!) aan Schepen Jens Eggers om de fietspaden van de invalswegen aan de zijstraten te markeren met rode verf, zodat autobestuurders duidelijk kunnen zien dat ze een fietspad naderen. Er was een probleem: de uitvoering van de belijning was toen recent gegund en de werken zouden enkele weken later al uitgevoerd worden. ‘We gaan onderzoeken’, zo zei de schepen, ‘of zo een rode kleur aanbrengen technisch haalbaar en duurzaam is.‘ In het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 17/12/20 was te lezen dat het contract voor de wegmarkeringen in 2021 opnieuw verlengd werd.

Is witte verf nu echt zoveel goedkoper dan rode? We hebben zo een donkergroen vermoeden dat de schepen niet echt geïnteresseerd is in verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker.

02. Keerbergen meer dan groen? 

Keerbergen dreigt zijn zo geroemde groene karakter te verliezen. De bossen van Keerbergen staan er op veel plaatsen maar belabberd bij: de letterzetter, een schorskever, heeft al een groot aantal verzwakte fijnsparren aangetast. De kever is flink in opmars doordat de aanhoudende droogteperiodes van de afgelopen zomers de bomen erg hebben verzwakt. Ook andere, vaak grote, bomen kreunen onder de dorst en grote takken kraken zonder meer af. Tijd voor een globale aanpak.

Groen raadslid Guy Kestens stelde op de GR (januari 2021) voor om na te kijken of de gemeente paardenweiden en landbouwgronden die te koop staan, zou aankopen om ze vakkundig te bebossen. Zo kan er op diverse plekken in Keerbergen openbaar landschapsschoon en gevarieerde groene longen komen. Bovendien hoeft het allemaal niet zoveel te kosten. Er zijn subsidies te krijgen bij de Provincie Vlaams-Brabant, bij het Agentschap Natuur en Bos, en bij het Open-ruimte-fonds van Minister Somers. Het is ook een uitgelezen moment om met allerlei initiatieven als peter- meterschap en andere crowdfunding projecten burgers bij de aankoop en de beplanting van deze gronden te betrekken.

EXTRA
Ook de subsidiemogelijkheden voor het bestuur via het Agentschap Natuur en Bos zijn substantieel: tot 75 % van de aankoopprijs. (https://www.natuurenbos.be/subsidies) +
de budgetten uit het Open-ruimte-fonds van minister Somers. In 2020 ontving Keerbergen uit dit fonds al 28.506 euro. Voor de volgende jaren zijn volgende budgetten begroot : 59 007,00 (2021), 91 608,00 (2022), 126 419,00 (2023), 163 555,00 (2024), 169 280,00 (2025).
De gemeente kan vrij beslissen hoe ze deze budgetten gebruikt: gronden aankopen om te bebossen, trage wegen inrichten, de open ruimte vrijwaren en/of kwaliteitsvoller maken.

Tot nu is het nog onduidelijk wat de gemeente met dit toch wel aanzienlijke bedrag van plan is.